Uvodna stranka O nas Sluzby Tipy Galeria Kontakt
Pondelok 12:30 - 17:00
Utorok 12:30 - 17:00
Streda 12:30 - 17:00
Štvrtok 12:30 - 17:00
Piatok 12:30 - 17:00
Sobota, Nedeľa súrne prípady na telefóne
 
 
26. Otázky, ktoré sa nejčastejšie pýtate svojho veterinára.

Očkovanie: Kedy a ktor�?

Vakcin�cia sa t�ka psov aj mačiek. Očkovanie psov proti besnote je povinn�, ale vhodn� je zv�iť i dobrovoln� vakcin�cie.

Besnota je v�rusov� ochorenie, pri ktorom v�rus napad� nervov� syst�m zvieraťa. V�sledkom s� zmeny v chovan� zvieraťa, ochrnutie a n�sledn� smrť. Choroba je prenosn� na človeka. U �teniat je nutn� zviera vakcinovať najsk�r v 3. mesiacoch veku a potom ka�d� rok vykonať preočkovanie. V�nimkou nieje ani prenos besnoty na mačku a preto toto očkovanie u vonkaj��ch mačiek d�razne doporučujeme.

Pravideln�m očkovan�m zlep��te kvalitu �ivota svojho psa.

Ďal�ou častou chorobou proti, ktorej je vhodn� psy očkovať je psinka. Toto ochorenie napad� imunitn� syst�m zvieraťa a veľmi ťa�ko sa lieči. Je preto vhodn� zviera dať včas očkovať. Ide�lnou dobou k očkovanie je v dobe, keď �te?a dosiahne 6 � 9 t��d?ov veku. Ka�d� rok je vhodn� psa preočkovať.

Medzi ďal�ie choroby psov, ktor�m m��ete pred�sť dobrovoľnou vakcin�ciou, patr� leptospir�za, psincov� ka�el, infekčn� �ltačka či parvovir�za. Mačky je dobr� očkovať proti infekčnej n�dche a proti mačaciemu moru.

Kastr�cia: Ano či nie?

O kastr�cii mačiek a psov panuje veľa m�tov. Určite sa nemus�te ob�vať, �e v� pes po z�kroku stlstne a mačka prestane chytať my�i. Napriek tomu je potrebn� mať na pam�ti, �e sa jedn� o operačn� v�kon, po ktorom je d�le�it� opatrn� zaobch�dzanie so zvieraťom.

Pred kastr�ciou je d�le�it� zvieratko prehliadnuť.

Kastr�cia sa vo v�eobecnosti doporučuje po prvom h�r�n� s�k a mačiek. Zamedz� sa tak nepr�jemn�m prejavom, ktor� s� s t�mto obdob�m spojen� (nervozita zvieraťa, agres�vne chovanie, znečistenie dom�cnosti apod.). Ďal�ou v�hodou je prevencia ochoren� maternice a vaječn�kov a tie� zn�en� pravdepodobnosť rakoviny mliečnych �liaz.

U psov a koc�rov sa vykon�va z�krok zvan� orchiektomia, či�e odstr�nenie semenn�kov. Zviera je vhodn� operovať po 6. mesiaci veku, ide�lne v�ak okolo 1. roku. Zviera sa potom menej t�la a rad�ej tr�vi viac času v dom�com prostred�.

Odčervenie: Je to naozaj nutn�?

�no je! Pravideln� odčervenie zvieraťa je viac ne� vhodn�. �te?at� sa s vn�torn�mi parazitmi u� rodia, ale často sa tie� podobne ako mačat� nakazia z matersk�ho mlieka.

Ml�ďat� aj dospel� jedince najviac tr�pia p�somnice a �krkavky. Oboje je veľmi nepr�jemn� a preto v�dy doporučujeme dodr�ovať odčervovaciu sch�mu. U psov sa s odčerven�m zač�na u� v 2. t��dni veku, u mačiek od 4. t��d?a. Ďal�ia odčervovacia d�vka nasleduje po 14 d?och do 12. t��d?a �ivota zvieraťa. Odčervenie sa vykon�va v pravideln�ch intervaloch a s danou odčervovacou sch�mou v�s nejlep�ie zozn�mi v� o�etruj�ci veterin�r.

Kedy nav�t�viť veterin�ra?

Najlep�ie v�dy, keď sa v�m niečo nezd�. Pokiaľ zaznamen�te v�razn� zmeny v chovan� svojho zvieraťa, probl�my s be�n�mi �konmi (kŕmenie, pohyb, močenie, vypr�zd?ovanie) či sa zmen� kvalitat�vny stav srsti.

Ďalej nezabudnite svojho zvieracieho lek�ra nav�t�viť kv�li pravideln�m prehliadk�m a preočkovaniam.
 
Autor článku: MVDr. Karol Kaigl
späť na tipy >>>
 

             Počet návštev: 684838

Uvodna stranka Mapa kontakt BlueDimension CreativeStudio