Uvodna stranka O nas Sluzby Tipy Galeria Kontakt
Pondelok 12:30 - 17:00
Utorok 12:30 - 17:00
Streda 12:30 - 17:00
Štvrtok 12:30 - 17:00
Piatok 12:30 - 17:00
Sobota, Nedeľa súrne prípady na telefóne
 
 
28. Tu je 11 dôvodov prečo sú psi lepší ako mačky
1. Ps�k v�s rozosmeje
Vedeck� �t�dia dok�zala, �e ps�čkari maj� v�razne viac z�bavy ne� t�, ktor�m rob� spoločnosť mačka. Dokonca aj ľudia bez dom�cich mazn�čikov sa nasmej� viac ne� majitelia mačiek. �e by mačky vys�vali radosť zo �ivota?
2. N�jde v�m nov�ch kamar�tov
Ka�d� majiteľ psa v�m m��e potvrdiť, �e pri prech�dzkach s jeho dom�cim mil�čikom sa dal do reči s r�znymi ľuďmi. Keď človek kr�ča s�m, určite sa pri ?om nikto nepristav� na kus reči. Ale pri venčen� ps�ka je veľmi vysok� �anca na nadviazanie nov�ch kontaktov.
3. Ps� čuch m��e byť u�itočn�
Na Pensylv�nskej Univerzite tr�nuj� zlat�ch retrieverov a nemeck�ch ovčiakov ako vy?uchať rakovinu vaječn�kov. E�te z nich bud� aj z�chran�ri ľudstva...
4. Havk�či s� technologicky zručnej��
Zatiaľ čo mačky s� zanepr�zdnen� rozhadzovan�m v�eličoho po celom byte, modern� ps�kovia sa učia ako rozoznať a reagovať na p�somn� pr�kazy na tablete, napr. "sadni". V lond�nskej spoločnosti City Dog naučia v�ho ps�ka, ako si urobiť popul�rnu selfie fotografiu potiahnut�m ?uf�ka po obrazovke.
Chcete kreat�vne odfotiť svojho dom�ceho mil�čika? Porad�me v�m, ako na to
5. Udr�uje va�u kondičku
Ps�k potrebuje prech�dzky, čo n�ti jeho majiteľa, aby sa tie� h�bal. Star�� ľudia so psom prejd� denne aj 1,5 kilometra. Austr�lska �t�dia, ktor� trvala p�ť rokov na vzorke 2000 ľud�, dok�zala, �e prech�dzky so psom maj� potenci�l zv��iť fyzick� aktivitu veľkej časti spoločnosti.
6. Pes z�chran�r
Chlp�či s� zn�mi aj svojim vycibren�m čuchom, vďaka ktor�mu dok�u n�jsť bomby, vystopovať zločincov alebo nezvestn�ch. Jednoducho, s� to �tvornoh� bojovn�ci proti zločinu.
7. Maj� �iesty zmysel
Pes dok�e vyc�tiť, �e niekto bude mať z�chvat. Dotyčn�ho bude varovať svojim nezvyčajn�m spr�van�m, či u� zav�jan�m, k?učan�m alebo naliehav�m �tekotom. Podľa National Geographic pes dok�e upozorniť na bud�ci z�chvat 12 a� 15 hod�n vopred. Niektor� s� aj tr�novan� na vytočenie ties?ovej linky. No sk�ste naučiť va�u mačku privolať z�chranku.
8. Ps�kovia pom�haj� zachr�niť ohrozen� zvierat�
Čierny kr�enec labradora Tucker bol vycvičen� na pomoc vedcom pri p�tran� po kosatk�ch ?uchan�m ich v�kalov. �tudovan�m veľryb�ch exkrementov dok�u v�skumn�ci zistiť ako znečistenie ovplyv?uje konkr�tnu popul�ciu veľr�b. Policajn� pes vyp�tral zlodeja
9. Dom�ci mil�čik m��e zabr�niť vzniku alergie alebo astmy
U det� vystaven�ch "psiemu prachu" sa m��e prejaviť men�ie riziko prepuknutia alergi� alebo astmy v star�om veku. Dok�zal to v�skum uskutočnen� na my�iach. Ps� prach obsahuje mikr�by, ktor� ovplyv?uj� počet imunitn�ch buniek vo zvierac�ch d�chac�ch cest�ch, ktor� reaguj� na alerg�ny.
10. Psi s� vern�
Priznajte si to, keď pr�dete domov z pr�ce nikoho nepote�� va�a pr�tomnosť tak, ako v�ho �tvornoh�ho kamar�ta. Aj v časoch, keď sa v�m v�etci otočia chrbtom, pes pri v�s zostane, nie nadarmo sa hovor�, �e pes je najlep�� priateľ človeka.
Je nespočetne mnoho pr�padov, keď ps�kovia zostali pri svojich p�noch aj po smrti, nedok�zali sa odtrhn�ť od hrobu svojho majiteľa alebo smutne čakali dlh� t��dne pri vchode do domu, k�m sa vr�ti.
11. D�vaj� �ivotu zmysel, aj keď zostarnete
Star�� ľudia m��u str�cať zmysel �ivota. Ale ps�k, ktor� m� svoj re�im a potrebuje pravidelne dost�vať stravu a prech�dzky, m��e zaplniť medzeru po zamestnan� a deťoch, ktor� u� odi�li z domu.
Zdroj: Business Insider
Spracovala: Tatiana Hudecov�/Aktu�lne.sk
 
Autor článku: MVDr. Karol Kaigl
späť na tipy >>>
 

             Počet návštev: 684830

Uvodna stranka Mapa kontakt BlueDimension CreativeStudio