Uvodna stranka O nas Sluzby Tipy Galeria Kontakt
Pondelok 12:30 - 17:00
Utorok 12:30 - 17:00
Streda 12:30 - 17:00
Štvrtok 12:30 - 17:00
Piatok 12:30 - 17:00
Sobota, Nedeľa súrne prípady na telefóne
 
 
29.Prečo neexistujú trojfarební kocúri?

Genetika mačiek
Chovateľ mačiek potrebuje mať pre svoju činnosť aspo? z�kladn� znalosť z�konov dedičnosti. Tieto znalosti vyu�ije pri určovan� �v�sledkov� svojho chovu, či�e vie predbe�ne určiť, ak� jedince sa zo spojenia dan�ch jedincov m��u vznikn�ť. Chovateľov najviac zauj�ma sfarbenie srsti mačiatok (genetika je v�ak d�le�it� aj kv�li predch�dzaniu r�znym zn�mym dedičn�m chorob�m).

Melan�n a farba srsti mačky dom�cej
Sfarbenie srsti mačiek vznik� odrazom svetla od mal�ch pigmentovan�ch čiastočiek, ktor� sa nach�dzaj� v chlpoch. Tieto pigmentov� čiastočky sa naz�vaj� melan�ny. M��u mať r�znu veľkosť aj tvar, byť zoskupen�, alebo voľne rozprestren� po celej dĺ�ke chlpu. U mačiek rozozn�vame dva z�kladn� melan�ny � phaoemelan�n (zafarbuje srsť do červena) a eumelan�n (zafarbuje srsť do čierna).
�ľachten�m vzniklo veľk� mno�stvo mut�ci�, pri ktor�ch menia melan�ny nielen svoj tvar, ale aj umiestnenie, či tvorbu zhlukov. Čierna farba potom vyzer� ako čokol�dov� alebo �koricov�. P�soben�m riediaceho g�nu (dilution, skratka dd) z čiernej vznik� modr� (napr. u kart�zskych mačiek), z čokol�dovej lilav�, zo �koricovej plav� a z červenej kr�mov�.V roku 1974 vedci objavili ďal�� riediaci g�n, g�nov� modifik�tor (dilution modifier, skratka Dm). Tento men� modr�, lilav� a plav� na karamelov� a kr�mov� na brosky?ov� (aprikotov�).

Biele mačky s modr�mi očami
Problematiku farieb komplikuje aj biela farba, ktor� riadi niekoľko g�nov. Srsť bielych mačiek neobsahuje �iadny pigment. U bielych mačiek predov�etk�m s modr�mi očami sa vyskytuje hluchota a seri�zni chovatelia nech�vaj� svoje zvierat� otestovať audiometrick�m testom u veterin�ra.

Dedičnosť viazan� na pohlavie
Farba srsti mačky dom�cej sa via�e tie� na pohlavie (napr�klad červen� farba, alebo korytnačinov� sfarbenie). Dedičnosť viazan� na pohlavie je zn�ma pri v�etk�ch vy���ch organizmoch, ktor� maj� cytologicky rozl�iteľn� pohlavie. Pohlavie vt�kov určuj� pohlavn� chromoz�my (W a Z), pričom samčekovia s� homogamn� (WW), samičky s� heterogamn� (WZ).

Dedičnosť trojfarebn�ho sfarbenia mačiek
U mačiek je sfarbenie srsti dedičn� alelov�m p�rom B s ne�plnou dominanciou. Genotyp BB vyvol�va čiernu farbu, genotyp bb farbu hrdzav� (ry�av�). Trojfarebnosť je vyvolan� kombin�ciou alel Bb. Preto�e u koc�rov s� mo�n� len kombin�cie XBY a XbY, nem��u mať genotyp Bb.

Sexovanie a jeho vyu�itie v agropriemysle
Toto ľahk� rozpozn�vanie rozdielneho pohlavia vyu��vaj� chovatelia hydiny. Pri pou��van� znakov, ktor� ovl�daj� g�ny viazan� na pohlavie, ako napr�klad kresba trusu alebo sfarbenie peria kurčiat, mo�no hneď po vyliahnut� oddeliť sliepočky od koh�tikov. Tejto met�de sa hovor� sexovanie. Sexovanie umo�?uje u zn�kov�ch plemien kŕmiť len sliepky a veľk� mno�stvo koh�tikov zastaviť v raste. �etria sa t�m prostriedky na chov, priestor aj čas.

Z�ver: Videl som trojfarebn�ho koc�ra, čo m�m robiť? �iadnu paniku, veľmi v�nimočne sa stane, �e sa chybou g�nov pr�de na svet aj trojfarebn� koc�r. T�to koc�rikovia maj� dva chromoz�my X a jeden Y (teda XXY), genetick� defekt je v�ak veľmi vz�cny. Trojfarebn� koc�ri maj� dosť svojich starost�, hlavne s ďal��m rozmno�ovan�m � obvykle b�vaj� steriln�.

Literat�ra a zdroje
Genetika na prahu 21. storočia, Hončariv R�bert, Obzor 1985, strana 49.
Wikipedia � Mačka dom�ca
Yahoo Answers � Why does 3 colored male cats are rare?
 
Autor článku: MVDr. Karol Kaigl
späť na tipy >>>
 

             Počet návštev: 684845

Uvodna stranka Mapa kontakt BlueDimension CreativeStudio